Splošni pogoji poslovanja družbe Eclipse Print d.o.o.
(vSI20181010)
1. Splošne določbe:
1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o izdelavi in prodaji izdelkov oziroma opravi storitev na področju tiskanja med družbo ECLIPSE PRINT tisk, trgovina
in storitve d.o.o., Podskrajnik 32, 1380 Cerknica, matična številka: 1327798000, davčna številka: SI96319224 (v nadaljevanju imenovano »Eclipse«) in kupcem oziroma
naročnikom blaga ali storitev (v nadaljevanju »stranka«) ter urejajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank iz teh razmerij.
1.2. Vsebina teh splošnih pogojev velja tudi za ponudbe, ki jih Eclipse izda v okviru svojega poslovanja. S sprejemom/potrditvijo ponudbe stranka potrjuje, da je prebrala
in sprejela te splošne pogoje.
1.3. Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki so potrošniki, v kolikor niso za potrošnike manj ugodni oziroma v nasprotju s prisilnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji
veljajo za potrošnike.
2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank:
2.1. Eclipse je dolžan izdelati izdelke (oziroma opraviti storitve) v skladu z dogovorjeno specifikacijo v naročilu, ki ga pripravi stranka, in/ali v ponudbi, ki jo pripravi
Eclipse in jo stranka sprejme. Stranka mora blago sprejeti in prevzeti na dogovorjenem kraju in Eclipse plačati dogovorjeno kupnino.
2.2. Stranka je dolžna Eclipse nuditi vso potrebno pomoč za ustrezno in pravočasno izdelavo naročenih izdelkov. Zlasti mora Eclipse posredovati vse dokumente in
informacije, kot so podatki za tiskanje in specifikacije barv (t. i. poskusni odtis), najmanj en teden pred dogovorjenim datumom izročitve.
2.3. Eclipse zagotavlja točno ustreznost barv na končnih izdelkih le, če je med podatki za tiskanje, ki jih predloži stranka, tudi poskusni odtis. Poskusni odtis ni vključen
v ceni izdelka ali storitve, Eclipse pa ga lahko pripravi za stranko ob doplačilu 50,00 EUR.
2.4. Zaradi tehničnih omejitev lahko velikost končnega izdelka odstopa od velikosti v ponudbi za do 2 odstotka, kar ne predstavlja napake v izdelku oziroma storitvi.
2.5. Dogovarjanje glede naročila oziroma ponudbe ter dajanje povezanih informacij in podatkov lahko poteka osebno, po telefonu ali po e-pošti.
2.6. Stranka je dolžna ponudbo Eclipse potrditi s podpisom ali po e-pošti. Če stranka ponudbo prekliče potem, ko je že bila potrjena, mora stranka poravnati vse stroške,
ki so Eclipse nastali glede priprave oziroma izdelave izdelka ali izdelkov iz ponudbe.
3. Izročitev izdelkov:
3.1. Izročitev izdelkov se opravi, kot je določeno v ponudbi Eclipse. Če v ponudbi Eclipse izročitev ni določena, ali v kolikor ni med strankama drugače dogovorjeno,
mora stranka izdelke prevzeti na sedežu Eclipse. Kot izročitev izdelkov (ali njihovih delov) se šteje tudi naslednje: a) dostava stranki oziroma osebni prevzem s strani
stranke na kraju, za katerega se dogovorita pogodbeni stranki; b) postavitev ali namestitev izdelkov na dogovorjenem kraju; c) drug način dostave, ki je običajen za to
vrsto izdelkov.
3.2. Prevoz izdelkov (ali njihovih delov) ni vključen v ceno in ga Eclipse dodatno zaračuna, če ga stranka naroči, razen če je dogovorjeno drugače.
3.3. Če stranka po lastni krivdi ne prevzame izdelkov (npr. če stranka ali njena pooblaščena oseba ob času izročitve ni prisotna na kraju izročitve ali če stranka ne more
plačati dogovorjene kupnine za izdelke), je dolžna Eclipse poravnati vse stroške ponovne izročitve in skladiščenja izdelkov (ali njegovih delov).
3.4. Stranka mora izdelke ob izročitvi pregledati in preveriti, da nimajo napak in da njihova količina ustreza podatkom na dobavnici. Stranka mora o morebitnih napakah
ali manjkajočih delih nemudoma obvestiti Eclipse. Ko stranka ali njena pooblaščena oseba podpiše dobavnico, za izdelke velja, da nimajo napak in so bili stranki v celoti
in pravilno izročeni. Eclipse lahko v primeru nepodpisa dobavnice izročitev blaga stranki izkazuje tudi drugače. Naknadni ugovori iz naslova napak stvari in ustreznosti
količin niso veljavni in upoštevni, razen kadar izdelkov iz objektivnih razlogov ni mogoče pregledati ob izročitvi. V takih primerih je stranka dolžna Eclipse o napakah
obvestiti najpozneje 24 ur po izročitvi.
3.5. Z izročitvijo izdelkov nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja izdelkov preide na stranko. Če sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo Eclipse blago predal
prevozniku, preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanjana stranko ob predaji izdelkov prevozniku.
3.6. V primeru nepredvidenih okoliščin, na katere Eclipse ne more vplivati, je Eclipse upravičen podaljšati čas izročitve za potrebno obdobje. Eclipse mora o takih
okoliščinah takoj obvestiti stranko in se dogovoriti za nov datum dostave izdelkov (ali njihovih delov).
4. Cene in plačilni pogoji:
4.1. Stranka se obvezuje, da bo za izdelke plačala kupnino, določeno v računu oziroma predračunu v roku, ki je določen za plačilo.
4.2. Če ni določeno drugače, cene, ki jih sporoča Eclipse, ne vključujejo davka na dodano vrednost, kateri pa bo obračunan v zakonsko predpisani višini na dan izstavitve
računa. Navedeno ne velja za stranko, ki je potrošnik, za katerega sporočene cene vedno vsebujejo tudi davek na dodano vrednost.
4.3. Če so izdelki izročeni z delnimi izročitvami, je Eclipse upravičen do plačil, ki ustrezajo kupninam delnih izročitev.
4.4. Stranka se strinja, da bo kupnino poravnala na enega od naslednjih načinov, kar je tudi določeno v ponudbi: a) gotovina ob izročitvi izdelkov (ali njihovih delov); b)
bančno nakazilo po predračunu; c) bančno nakazilo po računu, ki ga izda Eclipse, običajno na dan izročitve. Če ni dogovorjeno drugače, je plačilni rok 14 dni od dne
izročitve izdelkov.
4.5. Če izdelki stranki ne morejo biti izročeni v dogovorjenem času iz razlogov, ki so na strani stranke, je Eclipse upravičen stranki izdati račun, ki ga mora poravnati.
Eclipse si pridržuje pravico, da stranki zaračuna razumne stroške skladiščenja izdelkov. Za razumne stroške veljajo stroški najema, ki jih Eclipse plača za najem skladišča.
4.6. Če stranka zamuja s plačilom kupnine v dogovorjenem roku, je Eclipse upravičen zahtevati zamudne obresti v višini 0,05 % dolgovanega zneska za vsak dan zamude.
Plačilo zamudnih obresti ali pogodbene kazni ne vplivata na pravico podjetja Eclipse, da od stranke zahteva odškodnino in druga nadomestila v celoti.
4.7. Stranka se strinja, da lahko Eclipse davčne dokumente (račune) pošilja tudi v elektronski obliki (po e-pošti).
5. Uporaba izdelkov in napake na izdelkih:
5.1. Izdelki se lahko uporabljajo le za namene dogovorjene med strankama oziroma namene naštete v navodilih za uporabo. Navodila za namestitev in uporabo izdelkov
so dostavljena skupaj z izdelki, na voljo pa so tudi na spletu na naslovu http://www.eclipse-print.com/index.php/cs/download/informacni-materialy.
5.3. Stranka v primeru napak na izdelkih pripravi reklamacijo v skladu z veljavnimi predpisi, če ni v teh splošnih pogojih določeno drugače. Stranka v primeru napak na
izdelkih postopa v skladu s členom »6. Reklamacije« teh splošnih pogojev. Redno vzdrževanje, čiščenje in podobne dejavnosti ne morejo biti predmet reklamacije.
5.4. Eclipse ni odgovoren za napake na izdelkih (ali njihovih delih), ki so posledica: (i) uporabe ali namestitve v nasprotju z navodili ali splošnimi načeli; (ii) neupoštevanja
navodil za vzdrževanje ali delovanje izdelka; (iii) neustreznega prevoza ali shranjevanja; (iv) neustreznega ali pomanjkljivega ravnanja; (v) delovanja v pogojih, ki
odstopajo od določil proizvajalca oziroma Eclipse, oziroma v neobičajnih pogojih; (vi) fizičnih poškodb; (vii) neizogibnih dogodkov (požar, voda itd.), vremenskih razmer,
poškodb zaradi udara strele ali elektrostatične razelektritve; (viii) čezmerne mehanske obrabe itd.
6. Reklamacije:
6.1. Če izdelek (ali njegovi deli) ni v skladu s ponudbo oziroma pogodbo ali ima napake, mora stranka ob prevzemu izdelka pripraviti zapisnik napak in ga nemudoma
posredovati Eclipse osebno, po pošti, faksu ali e-pošti. Zapisnik mora vsebovati opis napake oziroma neskladnosti s ponudbo oziroma pogodbo, številko ponudbe,
številko dobavnice in številko računa. Hkrati mora stranka Eclipse o reklamaciji takoj obvestiti tudi po telefonu.
6.2. Stranka mora v primeru reklamacije priložiti dokument o prevzemu (običajno je to dobavnica) in račun oziroma na drug način nedvoumno dokazati, da je izdelke
kupila od Eclipse. Poleg tega mora stranka za potrebe reklamacije podati fotografije napak in/ali izdelek vrniti podjetju Eclipse, če to omogoča narava napak oziroma
izdelkov. Reklamacija brez podanih dokazov o domnevnih napakah ne bo upoštevana in priznana s strani Eclipse.
6.3. Stranka bo o sprejemu oziroma zavrnitvi reklamacije obveščena po pošti, telefonu ali e-pošti najpozneje deset dni po oddaji reklamacije ter ustreznih dokumentov
in/ali izdelkov z domnevnimi napakami. Če je reklamacija sprejeta, bo rešena tako, da bodo napake odpravljene, če je to mogoče, oziroma bo podjetje Eclipse izdelke
zamenjalo ali stranki ponudilo ustrezen popust.
6.4. V primeru neutemeljene reklamacije je Eclipse od stranke upravičen zahtevati, da mu poravna razumne stroške, ki so Eclipse nastali v zvezi s pregledovanjem
reklamacije (npr. prevoz, pregled itd.).
7. Druge določbe:
7.1. Stranka daje Eclipse izrecno dovoljenje, da sme v svojo bazo podatkov dodati in v njej shraniti ter obdelovati podatke o stranki in o njunem poslovnem odnosu.
Eclipse se zavezuje, da bo podatke uporabljal zgolj za potrebe njegovega poslovanja ter predstavljajo poslovno tajnost in ne bodo dani tretjim osebam ali drugače
razkriti, razen če je to potrebno za izdelavo in izročitev izdelkov iz pogodbenega razmerja s stranko. Podatke, ki se nanašajo na stranke, ki so potrošniki, bo Eclipse
obdeloval v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
7.2. Eclipse si pridržuje pravico, da na svoji spletni strani objavi fotografsko predstavitev in/ali 3D-predmete in videoposnetke z izdelki, narejenimi za stranko, s čimer
se stranka strinja, razen če stranka izrecno prepove objavo naročenih izdelkov.
7.3. Eclipse ne prevzema odgovornosti za natisnjene vsebine. Stranka je v celoti odgovorna za vsebino naročenih izdelkov in njeno skladnost z veljavnimi zakoni in
predpisi, zlasti za to, da naročeni izdelki ne kršijo avtorskih pravic, da vsebina ne krši človekovih pravic, ni v nasprotju s človekovim dostojanstvom, ne diskriminira na
katerikoli podlagi in ne spodbuja nasilja ali nezakonitega ravnanja.
7.4. Uporablja se slovenska zakonodaja. Če so posamezne določbe pogodbe, vključno s temi splošnimi pogoji, neveljavne ali bodo take postale, delno ali v celoti, to ne
vpliva na veljavnost vseh ostalih določb. V celoti ali delno neveljavna določba se nadomesti z določbo zakona, katere učinek je najboljši približek neveljavne določbe.
7.5. Morebitne spore, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij, ki so urejena s temi splošnimi pogoji, bo reševalo stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno na območju,
na katerem ima Eclipse sedež.
7.6. Ti splošni pogoji so javno objavljeni v poslovnih prostorih Eclipse ter na spletni strani, kar je navedeno tudi na ponudbah in računih Eclipse, na podlagi česar se
šteje, da so bili ob sklenitvi pogodbe stranki znani.
7.7. Podjetje Eclipse print d.o.o. ne prevzema odgovornosti za neustrezno uporabo izdelkov (ali njegovih delov). Neprimerna uporaba izdelkov vključuje tudi uporabo
v neposrednem stiku s hrano. Če izdelek (ali njegovi deli) niso izrecno naročeni kot proizvodi (ali njegovi deli) za neposreden stik s hrano, se izdelki (ali njegovi deli)
štejejo za neprimerne za tak namen.
7.8. Ti splošni pogoji veljajo od 10.10.2018 dalje.
Eclipse: Alena Netušilová, direktorica

 

Splošne informacije ter pogoji poslovanja

Podjetje Eclipse print  d.o.o. ponuja svojim strankam možnost, da naročijo
izdelavo tiskanih izdelkov, tako da pošljejo digitalne predloge preko spleta ali na nosilcu podatkov.

1. Identiteta prodajalca
Stranka sklene pogodbo na daljavo z družbo Eclipse Print d.o.o..

 

2. Podatki in kontaktni naslov prodajalca
Eclipse print d.o.o.

Podskrajnik 32

1380 Cerknica

Prokurist: Dejan Fatur

Matična številka: 1327798000

Sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

ID DDV: SI96319224

 

3. Avtorske pravice

Za vsebino izdelanih tiskovin odgovarja izključno naročnik. Za vse morebitne kršitve avtorskih pravic in njihovih posledic nosi odgovornost naročnik.

 

4. Pomembnejše značilnosti storitve
V spletni trgovini podjetja Eclipse Print d.o.o. lahko naročite tiskanje billboardov, transparentov, zastav, samolepilnih folij za zunanje oglaševanje, kamionskih ponjav in ostalih izdelkov, ki so predstavljeni v spletni trgovini. Več informacij najdete na naši  spletni strani
družbe Eclipse print d.o.o.  ( www.eclipse-print.si ).

 

5. Sklenitev pogodbe

Predstavljena spletna tiskarna vam ponuja možnost oddaje naročila neposredno preko
spletne strani. Oddaja naročila preko spletne strani www.eclipse-print.si je enostavna. Izberete izdelek, ki ga želite naročiti
(billboard, transparent, zastava, samolepilna folija....)

 

 

:

 

  1. Registracija naročnika z uporabniškim imenom in geslom. Pri registraciji je potrebno vnesti podatke o naročniku: ime, priimek, naslov, geslo, e-naslov ter telefonsko številko.

  2. Naročnik izbere material za tisk, format, količino,...

  3. Ko bo naročilo končano bo naročnik preide na naslednji korak -  PREGLED NAROČILA ter pregleda vse podrobnosti naročila.

  4. Vsebino košarice lahko naročnik po potrebi vedno spremeni. Če je z vsebino košarice zadovoljen, gre naprej in vidi povzetek nakupovalne košarice (naročene izdelke in cene).

  5. Po pregledu naročila bo verjetno sledil naslednji korak – BLAGAJNA – kjer bo naročnik izbere način plačila.

  6. V predzadnjem koraku naročnik pregleda vsebino računa, spremeni lahko naslov za pošiljanje. Preden odda naročilo, bo opozorjen, da so splošni pogoji poslovanja sestavni del te pogodbe in s klikom na povezavo, se lahko seznani z njihovo vsebino. Po tem, ko naročnik potrdi, da je prebral SPP, ki so sestavni del pogodbe  in se z njimi strinja ter je  prebral vse ostale navedene  informacije za stranke, odda naročilo s klikom na gumb »Zavezujoče plačljivo naročilo«. Stranka je opozorjena, da naročila ne more preklicati. V zadnjem koraku na zaslonu vidi številko naročila. Stranka svoje naročilo, splošne pogoje poslovanja in informacije za stranke lahko shrani in natisne. S tem, ko se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja in pošlje / odda naročilo, izjavlja, da bo slenila kupoprodajno pogodbo v zvezi z naročenimi izdelki. Potrditev prejema pa še ne pomeni zavezujočega sprejetja naročila stranke. Pogodba nastane na podlagi izrecnega sprejetja s pomočjo posebne e-pošte ali z izdelavo naročila. Sporočilo po e-pošti prejemete po cca. 30-ih minutah, lahko pa zaradi obremenjenosti strežnika traja tudi nekaj ur.

 

6. Napake pri vnosu

Vnesene podatke lahko kadarkoli med naročilom spremenite s klikom na gumb »izbriši« ali»spremeni«.

 

7. Cene

Na naši domači strani je objavljen cenik z aktualnimi cenami. V cene so všteti vsi davki in aktualno veljavni DDV. Pri stroških pošiljanja je davek na dodano vrednost prikazan posebej. Veljavnost časovno omejenih ponudb je določena v okviru posameznih predstavljenih izdelkov na naši domači strani. Podjetje Eclipse Print d.o.o. lahko naročniku zaračuna stroške za morebitne dodatne storitve.

 

8. Stroški pošiljanja in dostave

Stroški pošiljanja in dostave se zaračunavajo po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani podjetja Eclipse print d.o.o..

 

9. Dobavni rok

Dobavni rok je odvisen od roka izdelave naročene tiskovine, ki je objavljen na spletu in od načina dobave, za katerega se naročnik dogovori. Če podjetje Eclipse Print d.o.o. zamuja z dobavo, naročnik nima pravice do odškodninskega zahtevka, razen če je podjetje ravnalo hudo malomarno ali naklepno. V primeru dogovorjenega dviga blaga, lahko naročnik pride po blago takoj po izdelavi na sedež podjetja, ki je na naslovu Podskrajnik 32, 1380 Cerknica. Blago smo dolžni hraniti 3 mesece od datuma izdelave.

 

 10. Način plačila/dostave

Plačilo se izvede po izstavitvi računa z nakazilom na naš bančni račun. Naročene tiskane izdelke vam dostavimo na dom ali na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za pošiljanje. V primeru drugačnega dogovora, lahko izdelke prevzamete na sedežu podjetja. Več informacij o tem lahko najdete na naši spletni strani.

 

11. Pravica do preklica naročila

Pravica do preklica naročila je glede na določila o pogodbah sklenjenih na daljavo v skladu s členom 2. točka, 5. odstavka, 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov izključena, ker so izdelane tiskovine narejene na zahtevo naročnika in prilagojene njegovim osebnim potrebam.

 

12. Garancija za pomanjkljivosti in reklamacije

Blago je pomanjkljivo, če ne ustreza tehničnemu standardu. Naročnik mora očitne napake dobavljenega blaga, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno uveljavljati nemudoma po odkritju, oziroma najkasneje v roku treh mesecev po prejemu. V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Eclipse Print d.o.o. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča, ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti prejete tiskane izdelke.

 

13. Jamstvo

Jamstvo za poškodovanje ali izgubo datotek na nosilcih, ki so last naročnika, je izključeno. Priporočamo, da si oblikovano datoteko shranite na vašem računalniku. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

 

14. Zaščita podatkov, varstvo podatkov

 

Izjava o zasebnosti

________________________________________

Spletne strani Eclipse lahko obiščete na spletu, ne da bi nam povedali, kdo ste in ne da bi vam zagotovili kakršne koli informacije o sebi. Vendar lahko upravljavec v določenih okoliščinah od vas zahteva nekatere informacije. V tem razdelku vas želimo obvestiti o tem, kako bomo vaše podatke uporabljali, če se boste odločili, da nam jih posredujete na različne načine, preden nam jih daste v skupno rabo (predvsem ime, podatki za stik in informacije o vaši lokaciji). Ko vnesete svoje podatke za stik, imate priložnost, da nam poveste, da ne želite, da preko teh informacij z vami vzpostavljamo stik. Takšne želje bomo spoštovali. Če nam posredujete osebne podatke o drugi osebi, kot so vaši sodelavci, bomo domnevali, da ste prejeli soglasje za razkritje teh informacij.

 

Pravila uporabe osebnih podatkov

V spodnjih odstavkih je opisano, kako in na kakšen način lahko uporabnik uporablja vaše osebne podatke. Odvisno od vrste spletnih mest, ki jih obiščete, lahko za vas veljajo en ali več odstavkov.

 

Vrstni red izdelkov, registracija ali druge storitve

Če želite kaj urediti preko spletne strani Eclipse, kot je registracija članov, storitev itd.; bomo podatke, ki ste jih navedli za izpolnitev vaše zahteve, uporabili. V povezavi s transakcijo se lahko na vas obrnemo tudi kot anketiranec v anketi o zadovoljstvu strank ali tržnih raziskav.

 

Uporaba kontaktnih informacij

Operater lahko za namene trženja uporabi podatke, ki mu jih posredujete na določenih spletnih mestih. Vendar teh informacij ne sme uporabljati za pošiljanje neželene pošte ali drugih nadlegovalnih sporočil ali dokumentov. Iz tega razloga operater privzetega ne bo  posredoval tretjim osebam e-poštnih stikov svojih registriranih uporabnikov, razen če se s tem seveda ne strinjate vnaprej.

 

Možnosti za zaposlitev

V zvezi s poizvedbo ali prošnjo za zaposlitev nam lahko posredujete svoje podatke v obliki življenjepisa. Operater lahko te informacije uporabi v omrežju in s tem povezanimi pravnimi osebami, z namenom preučitve možnosti zaposlitve pri nas. Te podatke bomo shranili za prihodnjo uporabo, razen če se z njo ne strinjate.

 

Dodatna opozorila

V nekaterih primerih posebne spletne strani lahko vsebujejo dodatna opozorila, ki se nanašajo na njihovo uporabo in metode ravnanja z informacijami in ki jih ta spletna stran lahko pokriva.

 

Sodelovanje s tretjimi osebami

V nekaterih primerih operater uporablja prodajalca za zbiranje, analiziranje in nadaljnjo obdelavo informacij v njegovem imenu. Običajno je, da operater od takih dobaviteljev zahteva, da informacije obravnavajo na način, ki je skladen z metodami in strategijami izvajalca.

 

Piškotki, spletni svetilniki in drugo

Včasih zbiramo  anonimne podatke naših obiskovalcev z namenom, da nam pomagajo zagotoviti boljše storitve za stranke. Na primer spremljamo domene, iz katerih nas ljudje obiščejo ali merimo aktivnost obiskovalcev na spletnih mestih. Vendar pa ukrepamo tako, da ohranimo anonimnost tako pridobljenih informacij. Operaterji in podjetja, ki delujejo v njihovem imenu, lahko te podatke uporabljajo za analizo trendov in statističnih podatkov, ki nam pomagajo zagotavljati boljše storitve za stranke. Pri zbiranju osebnih podatkov v povezavi s transakcijo lahko nekatere podatke o transakciji izberete v anonimni obliki in jih združite z drugimi anonimnimi informacijami. Te informacije se uporabljajo in analizirajo samo na agregatni ravni in nam pomagajo bolje razumeti trende in vzorce obnašanja. Nobena od teh informacij ni raziskana na posamezni ravni. Če ne želite, da se podatki o transakciji uporabljajo na ta način, lahko piškotke zavrnete. Anonimne informacije, navedene v prejšnjih odstavkih, se zbirajo z različnimi tehnologijami, vključno s tehnologijo, imenovano "piškotki". Piškotek je podatkovni element, ki ga spletna stran lahko pošlje v vaš brskalnik. Datoteko lahko shranite v računalnik kot anonimno zastavo, ki identificira vaš računalnik, ne pa vas. Nekatera spletna mesta  uporabljajo piškotke, poslane izvajalcem ali ponudnikom tretjih oseb ali drugim tehnologijam, da vam zagotovijo boljše storitve pri vračanju na spletno mesto. Brskalnik lahko nastavite, da vas opozori na prejemanje piškotkov, zato se lahko odločite ali jih želite sprejeti. Nastavite lahko tudi, da ne uporabljate piškotkov. V tem primeru pa nekatera spletna mesta morda ne bodo delovala pravilno. Nekatere spletne strani lahko uporabljajo tudi tehnologijo »spletni svetilnik«, ki se uporablja za urejanje strani in zagotavljanje boljše storitve za stranke. Če obiskovalec vstopi na to spletno mesto, se ustvari zapis anonimnega obiskovalca, ki ga lahko nato obdelamo. Ti "spletni svetilniki" običajno delujejo v povezavi s piškotki. Če podatkov o anonimnih piškotkih ne želite povezati z obiskom spletnega mesta, lahko v brskalniku onemogočite piškotke. Če onemogočite uporabo piškotkov, bo tehnologija za spletne svetilnike in druge tehnologije še naprej sledila obiskovalcem spletnega mesta, vendar ustvarjenih zapisov ne bodo mogle povezati z drugimi anonimnimi podatki o piškotkih, tako da jih bodo prezrli.

 

Spletno oglaševanje

Operater lahko sam ali prek tretjih oseb uporablja Interaktivno spletno oglaševanje. V tem primeru lahko Eclipse ali te tretje osebe zbirajo in uporabljajo podatke o obiskovalcih, da nam pomagajo bolje razumeti, katere ponudbe, promocije in vrste oglasov so za naše uporabnike najbolj privlačne. Zbrane informacije so povzete,  zato jih ni mogoče dodeliti določenim posameznikom.

 

Zagotavljanje zaupnih podatkov v skladu z zakonom

Prosimo vas, da spoštujete dejstvo, da se lahko v določenih okoliščinah osebni podatki razkrijejo v skladu z zakonom.

 

Povezave do spletnih strani drugih strank

Spletna mesta Eclipse lahko vsebujejo povezave do spletnih strani drugih strank. Mreža ni odgovorna za prakse zasebnosti ali vsebino spletnih mest drugih spletnih strani.

 

Spremeni obvestilo

Izjava o politiki zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 1. junija 2017. Vsaka bistvena sprememba te izjave o zasebnosti bo objavljena na naši domači strani v roku 30 dni po uvedbi spremembe.

 

Vprašanja in komentarji

Če imate kakršna koli vprašanja, komentarje, predloge ali komentarje o tej izjavi, se obrnite na nas po e-pošti ali telefonu, ki ga najdete na kontaktni strani spletnih mest.

 

Splošna politika varstva podatkov (GDPR)

Varnost vaših osebnih podatkov je za nas pomembna. Z vašimi podatki ravnamo skrbno. Spodaj opisujemo, kako v našem podjetju obdelujemo vaše osebne podatke.

 

1. Kako nas lahko kontaktirate?

smo Eclipse Print d.o.o., ID DDV: SI96319224

 pišete nam lahko na e-pošto: all.cerknica@eclipse-print.com

ali nam pošljete pošto na naslov: Podskrajnik 32, 1380 Cerknica

V zgornjih kontaktih lahko uveljavite vse svoje pravice, opisane spodaj.

 

2. Katere informacije obdelujemo in zakaj?

a. Identifikacijski podatki:

Potrebujemo vaše osnovne identifikacijske podatke (ime in priimek, v primeru podjetja pa tudi ime podjetja in ID podjetja) ter podatke o naslovu, navedene v naslednjem razdelku, da bomo lahko ustrezno zapirali in pozneje izpolnjevali sporazume, ki jih sklenete z nami in / ali izpolnili naročila.

b. Podatki naslova:

 

Potrebujemo vaše podatke o naslovu (ime ulice in številko ulice, mesto, poštno številko, državo), da lahko naše podjetje ali dobavitelj dostavi svoje naročene izdelke na pravi naslov in vam tudi zagotovi ustrezen davčni račun.

c. Kontaktni podatki:

Vaše kontaktne podatke (telefonsko številko in e-pošto) uporabljamo za pošiljanje ponudb in obveščanje o stanju naročila ali v primeru zapletov ali sprememb.

Če nam ne boste posredovali vaših identifikacijskih, naslovnih in kontaktnih podatkov, vaših naročil ne bomo mogli obdelati.

d. Uporabniško ime in geslo (podatki o registraciji):

Če se prijavite na naši spletni strani, naš sistem hrani podatke, s katerimi se lahko prijavite v svoj račun, to je vaše uporabniško ime in geslo. Brez teh informacij se ne bi mogli prijaviti.

e. Število in vrsta kupljenega blaga in storitev (podatki o nakupu):

Ko kupite izdelke in / ali storitve pri nas, bomo obdržali tudi podatke o vašem naročilu / delovnem mestu, tako da vam lahko pomagamo v primeru zahtevka. Te podatke uporabljamo tudi za notranje statistične namene, da bomo lahko še naprej izboljševali svoje izdelke in storitve.

f. Piškotki:

Da bi olajšali in naredili nakupovanje na naši spletni strani lažje in hkrati nenehno izboljševali našo spletno stran, obdelujemo tudi piškotke. Preberite več o piškotkih v drugem delu pravilnika o zasebnosti.

 

3. Kako bomo še naprej uporabljali vaše osebne podatke, če smo pridobili vaše soglasje?

a. Ko naročite pri nas, bomo obdržali vaš e-poštni naslov, zato vam lahko pošiljamo tako imenovana poslovna sporočila. To so e-poštna sporočila, v katerih vas bomo obvestili o naših novicah ali dogodkih, za katere menimo, da so lahko koristni za vas. V vsakem e-poštnem sporočilu boste lahko te naročnine preklicali.

b. Če ste nam za to dali dovoljenje, lahko vašo e-pošto hranimo za druge namene, kot so navedeni zgoraj. Na primer, da vam pošljemo informacije o naših postopkih in blagu, ki niso povezani z blagom in / ali storitvami, ki ste jih že kupili z nami. Tudi na podlagi vašega soglasja lahko obdržimo vaše ime in priimek, tako da bomo lahko bolje reševali morebitne zaplete ter vas pri tem pravilno naslovili.

Svoja zgoraj omenjena soglasja lahko kadarkoli prekličete tako, da pišete e-pošto na naslov: all.cerknica@eclipse-print.com in določite obseg, v katerem soglasje preklicujete.

 

4. S kom delimo vaše osebne podatke?

a. Podatke o vaši dejavnosti na naši spletni strani obdeluje Google, Inc., s pomočjo orodja Google Analytics, ki omogoča piškotke (glejte zgoraj) za merjenje in ocenjevanje načina uporabe našega spletnega mesta.

b. Podatke o identiteti, naslovu in kontaktne podatke lahko prenesemo posameznikom in podjetjem, ki dostavljajo naše izdelke ali podjetja v skupini, ki lahko sodelujejo pri izdelavi ali dostavi naših izdelkov in provizije naših storitev. Ti osebni podatki se sporočajo samo v obsegu, ki je potreben za proizvodnjo in / ali dostavo vašega naročenega blaga in storitev.

 

5. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

a. Podatki o nakupu ter podatki o vaši identifikaciji, naslovu in kontaktni podatki se hranijo za nedoločen čas ali dokler vašega soglasja ne prekličete.

b. Poleg tega za shranjevanje določenih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, veljajo zakonske zahteve. Na primer, davčne dokumente moramo hraniti 10 let. Knjigovodske listine ravno tako  hranimo 10 let.

 

 

6. Kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

a. Pravica do zahteve za dostop do vaših osebnih podatkov - to pomeni, da nas lahko vprašate, katere osebne podatke o vas hranimo in kaj se zgodi z njim v času, ko jih hranimo.

b. Pravica do popravka podatkov - Če vaši osebni podatki niso posodobljeni ali niso pravilni, lahko zahtevate popravek.

c. Pravica do ugovora - Če verjamete, da obdelujemo osebne podatke izven našega legitimnega interesa, lahko temu nasprotujete in mi smo dolžni to obravnavati.

d. Pravica izbrisa - to pomeni, da moramo na vašo zahtevo izbrisati vse osebne podatke, ki jih hranimo o vas. Na primer, če ne želite biti prijavljeni pri nas. Vendar pa je morda še en razlog, zaradi katerega smo upravičeni do shranjevanja vaših osebnih podatkov (npr. Obveznosti po davčnem zakonu itd.) In v tem primeru vaših podatkov ne moremo izbrisati.

e. Pravica do omejevanja obdelave osebnih podatkov - v nekaterih primerih lahko hranimo osebne podatke, vendar jih ne smemo uporabljati ali obdelati. To so naslednji:

 

1. če zanikate točnost podatkov in moramo preveriti vaše sporočilo;

2. če se vaši osebni podatki obdelujejo nepooblaščeno, vendar jih ne želite izbrisati in zahtevati omejitve obdelave namesto izbrisa;

3. če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar zahtevate, da jih hranite za svoje pravne zahtevke;

4. Če ugovarjate obdelavi, v obdobju, ko preverimo, ali bodo osebni podatki še naprej obdelani zaradi našega pomembnega interesa ali ne bodo obdelani.

f. Pravica do prenosljivosti podatkov - če nam za to zaprosite, vam bomo posredovali vaše osebne podatke, obdelane na podlagi sporazumov, ki jih imamo z vami, na podlagi vašega soglasja in hkrati obdelane na avtomatiziran način. Takšne podatke bomo posredovali v običajno uporabljeni strojno berljivi obliki. Druga možnost je, da te podatke posredujemo skrbniku, ki ga navedete, če se strinjate z njo.

g. Pravica do pritožbe - če menite, da smo na kakršenkoli način kršili pravila, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov.

 

7. Ali so vaši osebni podatki varni?

Seveda! Vsi vaši osebni podatki so v celoti zavarovani pred zlorabo.

Če imate kakršna koli vprašanja o našem pravilniku o zasebnosti, nam lahko pišete na e-mail naslov: all.cerknica@eclipse-print.com. Ta naslov lahko občasno posodobimo, zato priporočamo, da občasno pogledate to stran.

 

 

 

15. Jezik pogodbe

Za celotno pogodbeno razmerje in komunikacijo s stranko je odločilen jezik slovenščina. Informacije za stranke in pogodba na podlagi splošnih pogojev poslovanja so prav tako v slovenščini.

 

16. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in uporabno pravo

Kraj izpolnitve iz pogodbenega razmerja je sedež podjetja Eclipse Print d.o.o.. V primeru pravnih sporov v zvezi s tem poslovnim razmerjem se uporablja izključno slovensko pravo.